เกี่ยวกับโครงการ

HATYAI HARDSALE
เกี่ยวกับโครงการ admin February 6, 2020
โครงการหาดใหญ่ฮาร์ทเซลล์ 2022
HATYAI HARDSALE 2022

สืบเนื่องจากการจัดงาน Hatyai Hard Sale ตั้งแต่ปี 2559 – 2563 เป็นระยะเวลา  5 ปี   โดยความร่วมมือของจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา   สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานหาดใหญ่  (ททท.)  หอการค้าจังหวัดสงขลา  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาในช่วง Low Season  กระตุ้นให้เกิดตลาดช็อป  กิน เที่ยว ในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีและเป็นการเน้นย้ำจุดยืนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและเที่ยวได้ทั้งปี  เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพัก กิน เที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการในราคาโปรโมชั่น (พิเศษ) ก่อให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น  เท่ากับว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา  ตลอดจนเป็นแนวทางในการส่งเสริมแผนการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง

ในปี  2564  การจัดงาน  Hatyai  Hard Sale  ไม่สามารถดำเนินการได้  เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการขยายเป็นวงกว้างทั่วโลก  ทำให้ทุกประเทศทั่วโลกพบกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ได้รับผลกระทบทางด้านสังคม  สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ของประชาชนฝืดเคือง  ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับความดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง จากสถานการณ์ดังกล่าว  ส่งผลให้ประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลาประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง  ทำให้มีรายได้ลดลงอย่างมากจนถึงไม่มีรายได้  ผู้ประกอบการหลายรายจำเป็นต้องหยุดกิจการชั่วคราวไปแล้ว  เกิดสภาวการณ์ว่างงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้  ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคธุรกิจ  และภาคประชาชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยบูรณาการร่วมกัน  เพื่อพลิกฟื้นวิกฤติเศรษฐกิจ  สังคม  และความเป็นอยู่ หลังวิกฤตโควิด-19  และเป็นช่วงที่จะต้องกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด                 

หอการค้าจังหวัดสงขลาในฐานะองค์กรภาคเอกชนซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการค้า  พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคุณค่าชีวิต  คือ ภารกิจหอการค้า  จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงาน Hatyai  Hard  Sale  2022 จากเทศบาลนครหาดใหญ่  เพื่อพลิกฟื้นวิกฤติเศรษฐกิจ  สังคม  ความเป็นอยู่ หลังวิกฤตโควิด-19  และเป็นช่วงที่จะต้องกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาให้สู่ระดับสากล เป็นที่ยอมรับของทั่วโลก

  • ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โดยจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นเทศกาลลดราคาสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการประจำปีของ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นช่วง Low Season ให้เป็นที่รับรู้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
  • กระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างรายได้จากการซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
  • ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลามีรายได้เพิ่มขึ้น
  • เป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

นักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ

ประชาชน และสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลา

ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

  • นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา เพิ่มมากขึ้น หลังวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
  • รายได้ของประชาชน และธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าใหญ่-เล็ก ธุรกิจท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ และจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นหลังวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)
  • กิจกรรม / Event ใหม่ๆ เกิดขึ้น สร้างความคึกคักอย่างมากมายให้แก่ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และประชาชนที่มีส่วนร่วมให้มีเงินหมุนเวียน เกิดสภาพคล่อง
  • สามารถนำกิจกรรม Hatyai Hard Sale บรรจุในปฎิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดสงขลา
  • สามารถพัฒนาเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวประจำปี มหกรรมการลดราคาสินค้าอุปโภค บริโภค และอาหารการกิน เป็นการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาหลังจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19